Ting Os Boligfelt

3 byggeklare tomter til sags. 1,3 mål- 1,4 mål

Interessert: Tlf. 62961785

brita@tingoskattens.com

Utbyggingsområdet ligger på Skarnes i Sør-Odal kommune. Avstanden til Oslo er 60 km, til Kongsvinger 20 km og til Hamar 66 km.  Det er god veiforbindelse med riksvei 2 til Oslo og Kongsvinger, og videre til Sverige. Kollektivforbindelse er dekket med tog på Hovedbanen og med Timebuss.

Skarnes er kommunesenter med offentlige og private tjenestetilbud, barnehager, grunnskole og videregående skole.

Det planlagte boligområdet ligger på nordsiden av Glomma, i ca 1,5 km avstand fra Skarnes sentrum. Mellom planområdet og Glomma er det åpent landbruksområde, på nordsiden er det sammenhengende skogområder opp til Storsjøen.

 

Mot sørøst er det utsikt mot

solbakken folkehøyskole og mot vannskisenteret som er under utbygging. Senteret vil inneholde fritidstilbud for alle aldersgrupper.

 

Området er åpent og solrikt med utsikt mot øst,sør og vest.

Mot vest er det utsikt mot Odalstunet,et bygdetun som har samlinger av hus og gjenstander fra   Odalsbygdene

 

Utsikt fra feltet  mot Vannskianlegget

Utbyggingsområdet er her vist delt inn i 4 delområder med sikte på etappeutbygging. Området er foreslått med til sammen 58 eneboligetomter i størrelsesorden fra ca 1,2 til 2,0 dekar. Videre består området av tre tomtearealer på henholdsvis ca 4,2 ca 7,6 og ca 15,8 dekar, som foreslås planlagt for boligutbygging med høyere utnyttingsgrad og med varierte leilighetsstørrelser.

Arealskissen er ikke en gyldig plan, men en forstudie med illusjoner som kan legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan for området.

Utbygging av området forutsetter tilknytning til offentlig vei og til avløpsanlegg. Dette er forhold som må løses gjennom godkjent reguleringsplan.

Tilbake til Tingoskattens

Tilbake til Jobi kjøkken